JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

Uncategorised

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
IMAGE โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10
Thursday, 23 July 2020
         จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10 ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา... Read More...
IMAGE โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9
Friday, 10 July 2020
         จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9 ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา... Read More...
IMAGE ฝึกอบรมโครงการ “การใช้พลังงานทดแทนเพื่อบริหารจัดการน้ำ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปี 2563”
Thursday, 12 March 2020
                  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมโครงการ “การใช้พลังงานทดแทนเพื่อบริหารจัดการน้ำ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปี... Read More...
IMAGE โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5
Tuesday, 25 February 2020
                จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5 ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา... Read More...
IMAGE โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4
Tuesday, 14 January 2020
                                      จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4... Read More...
 

 ฝ่ายพัฒนาสังคม

 

นางคำกอง   ปามา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


 
นางวราภรณ์  มาศวรรณา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 


 

นางลาวัลย์   ฤทธิรัตน์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 


นายอธิภัทร   นามโลมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ


 

 

นายเรวัตร  อุดมฤทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


 นางทัศนีย์  ปาปะขี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงานธุรการ