ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

 


 
นางบุญนิสา  จันโทภาส
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
รกน. ผู้จัดการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 


 

นางสาวสุพรรณี  คุ้มบัวลา
เจ้าหน้าที่ประสานงาน OTOP

 


นาย
เจ้าหน้าที่ประสานงาน OTOP (คนพิการ)


 

 

นายเรวัตร  อุดมฤทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


 นางทัศนีย์  ปาปะขี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงานธุรการ

Hits: 78