JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

                        

                      วันที่ 25  กรกฎาคม  2561 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้รู้ทันภัยออนไลน์ ณ โรงแรม เพชรรัชต์การ์เด้นร้อยเอ็ด โดยมีนางจุรีพร  สินธุไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ  

                องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเด็กและเยาวชนไม่น้อยไปกว่าภารกิจด้านอื่นๆ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้รู้ทันภัยออนไลน์

                 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในภัยออนไลน์ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้เท่าทันภัยออนไลน์ที่เป็นกระแสของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุดข้อมูลข่าวสารที่ไร้ขอบเขตและขีดจำกัด และเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้สื่อออนไลน์ จากพื้นฐานการมีศักยภาพนำไปพัฒนาตนเอง และสามารถ่ายทอดให้กับบุคคลใกล้ชิด ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป 

                 เป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

               

 

 

Hits: 712